VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MEDIAUNIT.cz s.r.o. účinné od 01. 07. 2021 sjednané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „OZ“) ke smlouvám uzavíraným společností MEDIAUNIT.cz s. r.o., se sídlem Šlejnická 1759/9, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 02829886

 

1.1       Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“) upravují závazkové smluvní vztahy mezi zákazníkem (dále „Zákazník“) a obchodní společností MEDIAUNIT.cz s. r.o., se sídlem Šlejnická 1759/9, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 02829886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221819 (dále „MEDIAUNIT“) jako poskytovatelem služeb vymezených uzavíranou smlouvou (dále „Smlouva“) a speciálními obchodními podmínkami (dále „SOP“), které jsou nedílnou přílohou těchto VOP.

1.2       Uzavřenou Smlouvou projevují MEDIAUNIT a Zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP (včetně SOP) a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP byl Zákazník dostatečným způsobem před uzavřením Smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit za zcela standardních podmínek. (VOP jsou pro účely seznámení přístupné v provozovně MEDIAUNIT a na webových stránkách MEDIAUNIT dostupných na webové adrese www.mediaunit.cz). Uzavřením Smlouvy mezi MEDIAUNIT a Zákazníkem se tyto VOP stávají nedílnou součástí Smlouvy v souladu s ust. § 1751 OZ.

1.3      Zákazníkem je podnikatel. 

 

2.1      Smlouva je uzavírána v písemné formě, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře. Smlouva je platně uzavřena, jakmile si strany ujednaly písemně, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře její obsah. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí MEDIAUNIT Zákazníkovi základní údaje o sobě a účel hovoru. Zákazník rovněž uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsán do obchodního, živnostenského či jiného rejstříku. Jedná-li za podnikatele pověřená osoba, pověřená při provozu obchodního závodu určitou činností, uvede tato osoba své jméno a příjmení a své oprávnění k jednání. Je-li podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Osoba jednající za právnickou osobu uvede své jméno a příjmení, jakož i své oprávnění jednat za právnickou osobu.

2.2      Smlouva, včetně VOP a SOP pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby, které jsou její nedílnou součástí VOP, představuje Smlouvu mezi MEDIAUNIT a Zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail) a zadání, týkající se zveřejnění Zákazníka v příslušném produktu MEDIAUNIT.

2.3      Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě. V případě, že se jednalo o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, lze akceptovat jako dodatky a změny rovněž písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail).

2.4      MEDIAUNIT je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém postoupení bude MEDIAUNIT Zákazníka písemně informovat. MEDIAUNIT a Zákazník společně konstatují, že v případě postoupení práv a povinností ze Smlouvy souhlas Zákazníka s postoupením pro platnost a účinnost takovéhoto postoupení postačí prosté oznámení o postoupení učiněné Zákazníkovi písemně či elektronicky.

2.5      Vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy dlouhodobé opětovné plnění stejného druhu s odkazem na tyto VOP případně SOP pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby rozumná potřeba jejich pozdější změny, může MEDIAUNIT v přiměřeném rozsahu tyto VOP změnit, přičemž odkaz na změnu VOP uveřejněnou na webové stránce www.MEDIAUNIT.cz spolu s určením její platnosti a účinnosti, oznámí MEDIAUNIT jeden měsíc před účinností této změny Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy. Pokud Zákazník se změnou VOP nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit MEDIAUNIT (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. V případě nesouhlasu může Zákazník ukončit Smlouvu výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž jsou smluvní strany ke dni skončení Smlouvy povinny uhradit veškeré své vzájemné závazky. Pokud Zákazník ve výše uvedené lhůtě MEDIAUNIT svůj nesouhlas se změnou Všeobecných obchodních podmínek neoznámí, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy smluvních stran se ode dne účinnosti změny řídí změněnými VOP.

 

3.1      Předmětem Smlouvy je závazek MEDIAUNIT poskytnout Smlouvou vymezené služby a za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě.

3.2      Podrobnější specifikace produktů a služeb je vždy stanoveno Smlouvou. Zpravidla se jedná o poskytování lokálního vyhledávání a komplexních reklamních řešení se specializací na online, mobilní a tištěné produkty.

3.3      V případě, že jsou Zákazníkovi poskytnuty PPC služby, se práva a povinnosti stran Smlouvy se řídí VOP a SOP PPC služeb dle přílohy č. 1 těchto VOP.

3.4      V případě, že jsou Zákazníkovi poskytnuty SEO služby, se práva a povinnosti stran Smlouvy se řídí VOP a SOP SEO služeb dle přílohy č. 2 těchto VOP.

 

4.1      Doba trvání Smlouvy má přímou vazbu ke konkrétní poskytované službě a je stanovena s ohledem na splnění zamýšleného účelu Smlouvy.

4.2      Smlouva může byt uzavřena na 3 měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců, 24 měsíců, na dobu neurčitou či bez časového vymezení na množstevně určenou dodávku služeb, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

4.3      Neoznámil-li Zákazník MEDIAUNIT písemně nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby trvání Smlouvy, že trvá na jejím ukončení, Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla uzavřena.

4.5      MEDIAUNIT informuje Zákazníka do 30 dnů od automatické prolongace o skutečnosti, že Smlouva byla prolongována v souladu s odst. 4.3 VOP. Za dostatečné oznámení se považuje zaslání faktury na následující období.

4.6      Smlouvu je možné na přání Zákazníka ukončit dohodou v případě, že Zákazník pro Webové stránky uzavře novou Smlouvu na rozsahově širší (=cenově dražší) službu. Za den ukončení původní Smlouvy se považuje bezprostředně předcházející kalendářní den před počátkem platnosti a účinnosti nově uzavřené Smlouvy.

4.7      Smlouvu nelze vypovědět.

 

5.1      MEDIAUNIT může od Smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě, že:

 • obsah nebo jakákoli část předmětu Smlouvy jsou v rozporu s právními předpisy ČR, EU, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky MEDIAUNIT nebo je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly MEDIAUNIT;
 • je Zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné Smlouvy uzavřené mezi MEDIAUNIT a Zákazníkem; za prodlení zakládající možnost odstoupení od Smlouvy se považuje prodlení delší než 7 dní;
 • je Zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby podle Smlouvy; za prodlení zakládající možnost odstoupení od Smlouvy se považuje prodlení delší než 7 kalendářních dní;
 • Zákazník včas nepředá podklady nutné pro realizaci Smlouvy v rámci sjednaného předmětu Smlouvy (konkrétního produktu či služby) do 60 dnů od jejího sjednání;
 • Proti Zákazníkovi je zahájeno exekuční, insolvenční či jiné řízení, které bude znamenat potencionální možnost snížení solventnosti Zákazníka, případně omezení vymahatelnosti pohledávek MEDIAUNIT vzniklých ze Smlouvy.

Pro odstoupení od Smlouvy postačí naplnění jednoho z důvodů uvedených v tomto odstavci VOP.

5.4      Zákazník a MEDIAUNIT je vyjma případů taxativně uvedených v tomto článku VOP oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze ze zákonných důvodů.

 

6.1      Zákazník se zavazuje uhradit MEDIAUNIT cenu stanovenou ve Smlouvě včetně příslušné daně z přidané hodnoty, která je účtována k jednotlivým položkám uvedeným ve Smlouvě. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po podpisu Smlouvy před zveřejněním smluvně dohodnutých produktů a služeb, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného MEDIAUNIT, na bankovní účet MEDIAUNIT uvedený na daňovém dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu uvedeno. Standardní doba splatnosti vystavených daňových dokladů je 7 kalendářních dní.

6.2      Zákazník udělil před podpisem Smlouvy MEDIAUNIT souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

6.3      V případě, že dojde ke změně daňových předpisů, zejména novelizaci či nahrazení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, Zákazník bere na vědomí, že změna fakturované částky spočívající ve zvýšení nebo snížení připočtené DPH nevyžaduje dodatek Smlouvy.

 

7.1      Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné doporučenou zásilkou, elektronickou poštou či datovou schránkou. MEDIAUNIT doručí písemnosti na adresu Zákazníka, naposledy oznámenou MEDIAUNIT poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.

7.2      Zásilky se považují za doručené dnem jejich převzetí nebo doručením do datové schránky. Nad rámec obvyklého doručení se MEDIAUNIT a Zákazník dohodli, že za doručenou se považuje zásilka, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla Zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se Zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve Smlouvě, nezdržuje a zásilka bude navrácena odesílateli (MEDIAUNIT). Odepře-li Zákazník zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

7.3      Zprávy elektronické pošty se považují za doručené následujícím dnem po jejich odeslání.

7.4      Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení Zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.

 

8.1      Smlouvou vymezené produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů Zákazníka. Pokud inzerce vykazuje vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro její vytvoření či vadu, která nebrání v užívání této inzerce, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a Zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.

8.2      V případě, kdy je vada shledána jako oprávněná a za předpokladu, že Zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat slevu z ceny služby nebo požadovat slevu (kompenzaci) ze služby poskytnuté v příštím období za předpokladu, že je fakturace periodická. Již uplatněný nárok v rámci uplatnění odpovědnosti za vady nemůže Zákazník měnit bez souhlasu MEDIAUNIT. Za včasné uplatnění odpovědnosti za vady je považováno uplatnění do sedmi dní od okamžiku, kdy Zákazník mohl a měl při vynaložení obvyklé péče vadu zjistit.

8.3      Zákazník má povinnost informovat MEDIAUNIT o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že Zákazník poruší tuto povinnost, MEDIAUNIT neodpovídá za vady či škodu způsobenou Zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o Zákazníkovi v jakémkoliv produktu (včetně bezplatného záznamu), jež Zákazník prokazatelně poskytl MEDIAUNIT jako poslední platné.

 

9.1      MEDIAUNIT odpovídá Zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany MEDIAUNIT v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud MEDIAUNIT neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.

9.2      Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy pro vyloučení pochybností dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností MEDIAUNIT, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.

9.3      V případě, že Zákazník neoznámí MEDIAUNIT písemně vady ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle čl. VIII. odst. 2 VOP, má se za to, že nesplnil svou povinnost a MEDIAUNIT není povinen nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.

9.4      Zákazník odpovídá za škodu způsobenou MEDIAUNIT v případě porušení povinnosti obsažené v článku 5 VOP v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.5      V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakéhokoli závazku dle Smlouvy nebo VOP je MEDIAUNIT oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a dále úhradu nákladů MEDIAUNIT spojených s vymáháním dlužné částky.

9.8      V případě, že proti Zákazníkovi bude zahájeno exekuční, insolvenční či jiné řízení, které bude znamenat potencionální možnost snížení solventnosti Zákazníka, případně omezení vymahatelnosti pohledávek MEDIAUNIT vzniklých ze Smlouvy, a současně tuto skutečnost Zákazník neoznámí neprodleně MEDIAUNIT, je MEDIAUNIT v případě vzniku pohledávky ze Smlouvy oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

9.9      Má-li Zákazník vůči MEDIAUNIT závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle Smlouvy či předchozích Smluv, bude úhrada podle poslední uzavřené Smlouvy považována za úhradu těchto dříve splatných závazků. Úhrady Zákazníka se započítají nejdříve na příslušenství pohledávky a následně na jistinu pohledávky, a to konkrétně v tomto pořadí: 1. smluvní úrok; 2. smluvní pokuty; 3. případné náklady řízení; 4. jistina dluhu.

9.10      Zákazník a MEDIAUNIT se dohodli, že v případě vyměření smluvní pokuty dle těchto VOP vylučují aplikaci ust. § 2051 OZ.

9.11      Částky smluvních pokut jsou ve VOP uvedeny bez DPH. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti dní od jejich oznámení, pokud není stanoveno jinak.

 

10.1      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MEDIAUNIT (dále v tomto článku VOP jako „správce“). Kontaktní údaje správce jsou:

 

10.2      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

10.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

10.4      Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl/a v rámci uzavření Smlouvy nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Smlouvy.

10.5 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Zákazníka jako údaje nezbytné pro plnění Smlouvy.

10.6      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění Smlouvy mezi Zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas Zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k uzavření Smlouvy nebo objednávce služby.

10.7      Účelem zpracování osobních údajů je:

 • realizace plnění Smlouvy a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a správcem; při uzavření Smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro plnění Smlouvy (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění Smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

10.8      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

10.9      Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

10.10 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě Smlouvy,
 • zajišťující externí služby správci s v souvislosti s plněním Smlouvy,
 • zajišťující správci marketingové služby.

10.11      Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

10.12 Za podmínek stanovených v GDPR má Zákazník právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • odvolání souhlasu se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. X odst. 10.1 VOP.

Dále má Zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

10.13 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

10.14 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:

 • pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 • schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 • schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 • proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 • víceúrovňový firewall;
 • antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 • šifrovaný přenos dat;
 • přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby správce;
 • servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech externího dodavatele;
 • zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby správce.

10.15 Správce výslovně prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10.16      Zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů dle čl. X VOP a že je v celém rozsahu přijímá.

10.17 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Zákazníkovi zašle novou verzi těchto podmínek e-mailovou adresu, která byla správci poskytnuta.

10.18      Zákazník dává správci souhlas se šířením reklamního sdělení v poskytnutém reklamním prostoru prostřednictvím produktů MEDIAUNIT v rámci celosvětové počítačové sítě Internet a dalšími prostředky elektronické komunikace dle Smlouvy, a to všemi možnými způsoby, jež mají v povaze vybrané prostředky elektronické komunikace.

 

11.1      Reklamace je právní jednání Zákazníka směřující k uplatnění nároku z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb dle Smlouvy.

11.2      Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od aktivace služby, kterou považuje za vadné plnění. V reklamaci Zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně popíše, v čem spatřuje podstatu vadného plnění.

11.3      Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adrese info@mediaunit.cz, prostřednictvím zákaznické linky +420 739 437 792 nebo písemně na adrese sídla MEDIAUNIT.cz s r.o., Šlejnická 1759/9, Dejvice, 160 00 Praha 6.

11.4      Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.

11.5      MEDIAUNIT vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

 

12.1      V otázkách neupravených ve Smlouvě, VOP nebo SOP pro jednotlivé služby nebo pro jednotlivé produkty se smluvní vztah mezi MEDIAUNIT a Zákazníkem řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními OZ (čl. X. VOP také zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v platném znění).

12.2      MEDIAUNIT a Zákazník se před podpisem Smlouvy dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy, z VOP nebo SOP pro jednotlivé služby nebo pro jednotlivé produkty a v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 6.

12.3      V případě, že některá část Smlouvy, VOP nebo SOP pro jednotlivé služby nebo pro jednotlivé produkty bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

12.4      Tyto VOP obsahují 2 nedílné přílohy (SOP PPC služeb a SOP SEO služeb).

12.5      Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 07. 2021.

 

PŘÍLOHA č. 1 VOP - speciální obchodní podmínky PPC

účinné od 01. 07. 2021 sjednané jako nedílná součást VOP. Tyto SOP PPC v uvedených ustanoveních pro PPC služby rozšiřují VOP a v případech níže upravených mají před ustanoveními VOP přednost jako podmínky speciální.

 

1.1      V tomto článku SOP uvedené pojmy jsou MEDIAUNT používány v rámce specifikace jednotlivých parametrů služeb a běžné obchodní komunikace vedoucí k upřesnění plnění Smlouvy. Uvedené významy nelze vykládat excesivně či jakýmkoli jiným způsobem, než jsou popsány v SOP PPC.

1.2      Webovými stránkami (dále „Webová stránka“) se rozumí hypertextové dokumenty distribuované prostřednictvím služby World Wide Web po celém internetu, které jsou dostupné na Zákazníkem specifikované doméně. Jakýkoliv hypertextový dokument, nebo multimediální soubor, který je umístěn na této doméně MEDIAUNIT považuje za součást Webové stránky Zákazníka.

 • CMS je software zajišťující zpravidla správu obsahu webové stránky. Hosting je služba poskytnutí prostoru pro webové stránky na serveru trvale připojeného do sítě internet.
 • Doména je slovní označení adresy místa na serveru (hostingu), kde je webová stránka uložena.

1.3      PPC (dále „PPC“) je zkratkou Pay Per Click a znamená dlouhodobé služby poskytované zákazníkovi, aby se odkaz na Zákazníkem určené Webové stránky umisťoval nejvhodnějších pozicích z hlediska konverzního poměru, CTR, CPC, pozice či rozsahu návštěvnosti v rámci PPC systémů Seznam Sklik (reklamní služba Seznam.cz, a.s.), Google Ads (reklamní služba Google Inc.) či FB Ads (reklamní služba Facebook Inc.).

1.4      Klíčová fráze (dále „Klíčová fráze“) je jedno, nebo víceslovná fráze složená nejčastěji z klíčového slova a lokality. Klíčové slovo (může být i více slovné) popisuje část činnosti, nebo nabízených produktů Zákazníka a lokalita určuje, ve které lokalitě tuto činnost Zákazník poskytuje. Pojem Klíčová fráze v těchto SOP PPC znamená vstupní hodnotu pro vyhledávače Google a Seznam na kterou Zákazník sjednává cílení kampaní.

1.5      Pozice ve vyhledávačích na danou Klíčovou frázi je pořadí odkazu na zákazníkovu Webovou stránku ve výsledcích vyhledávání stránek Google a Seznam po zadání dané Klíčové fráze. Výsledek tohoto zjišťování se může lišit v závislosti na geografické poloze počítače, ze kterého je na stránky Google a Seznam přistupováno, historii hledání z konkrétního počítače a přihlášeného uživatele, uložených dočasných souborů, aktivaci cookies webového prohlížeče a mnoha dalších faktorech, které jsou zapříčiněny zejména algoritmy uvedených vyhledávačů analyzujícími chování uživatelů.

1.6      Analýza klíčových slov je přehledem nejvhodnějších Klíčových frází popisujících obsah Webové stránky.

1.7      Zákazník si PPC služby od MEDIAUNIT objednává, aby na vybrané Klíčové fráze měli jeho Webové stránky vyšší (lepší) Pozici ve vyhledávačích nebo větší návštěvnost prostřednictvím Klíčových frází nebo tematicky relevantních Klíčových frází.

 

2.1      Zákazník je povinen poskytnout MEDIAUNIT součinnost při realizaci činností dle Smlouvy, zejména poskytnutí přístupu k administraci Webových stránek za účelem úprav směřujících k jejich optimalizaci.

2.2      Zákazník je povinen po celou dobu trvání Smlouvy udržovat své Webové stránky plně funkční a dostupné.

2.3      Zákazník je povinen v případě jím, nebo jakoukoliv třetí stranou, prováděných změn na Webových stránkách dopředu upozornit MEDIAUNIT o termínu a rozsahu těchto změn.

2.4      V případě porušení jakéhokoli ustanovení tohoto článku Zákazník ztrácí jakoukoliv garanci výsledku PPC služeb poskytnutých na základě Smlouvy.

 

3.1      MEDIAUNIT nabízí Zákazníkovi možnost kdykoliv během trvání Smlouvy zažádat o změnu původních Klíčových frází pro Webovou stránku za jiné.

3.2      Tato změna se nijak nedotýká doby trvání Smlouvy, a dalších závazků ze sjednané Smlouvy vyplývajících.

4.1      Zákazník je povinen uvádět na jím určených Webových stránkách pouze takové údaje, které nepoškozují a ani nemohou poškodit práva a zájmy třetích osob. V případě komerčních prezentací Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje (zejména údaje osobní) předané MEDIAUNIT v rámci poskytování Služby. Zákazník se zavazuje na žádost MEDIAUNIT doložit tato svá oprávnění.

4.2      Zákazník se dále zavazuje udržovat aktuální a platné údaje (kontaktní, přístupové či jiné) poskytnuté MEDIAUNIT.

4.3      V případě, že Zákazník použije na své Webové stránce fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění nebo zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění, je Zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití a šíření v rámci internetu. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy.

4.4      Zákazník odpovídá MEDIAUNIT v plném rozsahu za škodu, která mu vznikla porušením tohoto článku podmínek pro internetové stránky. MEDIAUNIT nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování dat, které byly poskytnuty v rozporu s tímto článkem SOP PPC, případně s obecnými právními předpisy.

 

6.1      MEDIAUNIT se zavazuje, že plné administrátorské přístupové údaje k Webové stránce Zákazníka (k CMS, k Hostingu, k nastavení Domény) neposkytne třetím stranám a bude je používat pouze pro účely PPC služeb.

6.2      Zákazník výslovně akceptuje, že MEDIAUNIT nemůže žádným způsobem ovlivnit obchodní politiku a technická řešení vyhledávačů Seznam a Google co do typu stránek a/nebo obsahu, které akceptují nebo budou akceptovat.

6.3      MEDIAUNIT neodpovídá pro jakékoliv negativní následky pro Pozici ve vyhledávačích, které jsou výsledkem činnosti Zákazníka, a nebyly konzultovány s Technikem MEDIAUNIT, anebo vznikly v důsledku činností třetích stran.

PŘÍLOHA č. 2 VOP - speciální obchodní podmínky SEO

účinné od 01. 07. 2021 sjednané jako nedílná součást VOP. Tyto SOP SEO v uvedených ustanoveních pro SEO služby rozšiřují VOP a v případech níže upravených mají před ustanoveními VOP přednost jako podmínky speciální.

 

1.1      V tomto článku SOP uvedené pojmy jsou MEDIAUNT používány v rámce specifikace jednotlivých parametrů služeb a běžné obchodní komunikace vedoucí k upřesnění plnění Smlouvy. Uvedené významy nelze vykládat excesivně či jakýmkoli jiným způsobem, než jsou popsány v SOP SEO.

1.2      Webovými stránkami (dále „Webová stránka“) se rozumí hypertextové dokumenty distribuované prostřednictvím služby World Wide Web po celém internetu, které jsou dostupné na Zákazníkem specifikované doméně. Jakýkoliv hypertextový dokument, nebo multimediální soubor, který je umístěn na této doméně MEDIAUNIT považuje za součást Webové stránky Zákazníka.

 • CMS je software zajišťující zpravidla správu obsahu webové stránky. Hosting je služba poskytnutí prostoru pro webové stránky na serveru trvale připojeného do sítě internet.
 • Doména je slovní označení adresy místa na serveru (hostingu), kde je webová stránka uložena.

1.3      SEO jako zkratka Search Engine Optimization znamená dlouhodobé služby poskytované zákazníkovi, aby se odkaz na jím určené Webové stránky (dále jen Webové stránky) umisťoval na co nejvyšších pozicích vyhledávačů Seznam.cz a Google.cz. SEO můžeme rozdělit na:

 • SEO on-page - neboli optimalizaci přímo Webové stránky pomocí úpravy struktury stránek, textů, netextového obsahu a dalších faktorů a
 • SEO off-page - neboli službu správy zpětných odkazů na Webové stránky, online PR aktivity, propagace Webových stránek na jiných webových stránkách a sociálních sítích a další kroky.

1.4      Klíčová fráze je jedno, nebo víceslovná fráze složená nejčastěji z klíčového slova a lokality. Klíčové slovo (může být i více slovné) popisuje část činnosti, nebo nabízených produktů Zákazníka a lokalita určuje, ve které lokalitě tuto činnost Zákazník poskytuje. Pojem Klíčová fráze v těchto SOP SEO znamená vstupní hodnotu pro vyhledávače Google a Seznam na kterou Zákazník sjednává optimalizování (SEO) své webové stránky.

1.5      Pozice ve vyhledávačích na danou Klíčovou frázi je pořadí odkazu na zákazníkovu webovou stránku ve výsledcích vyhledávání stránek Google a Seznam po zadání dané Klíčové fráze. Výsledek tohoto zjišťování se může lišit v závislosti na geografické poloze počítače, ze kterého je na stránky Google a Seznam přistupováno, historii hledání z tohoto počítač i přihlášeného uživatele a mnoha dalších faktorech. Pro SEO služby poskytované společností MEDIAUNIT bereme jako Pozici ve vyhledávání údaje zjištěné pomocí nástroje AWR, který pro každou Klíčovou frázi spočítá Pozici ve vyhledávači a výsledky zobrazuje a ukládá v portálu mediaunit.cz/report/....(rok)/..(měsíc)/www.název domény.cz/, který je přístupný Zákazníkovi.

1.6      Analýza klíčových slov - je přehled nejvhodnějších Klíčových frází pro Webové stránky. viz. Analýza webových stránek - je odborný posudek vybraných SEO faktorů Webových stránek, který obsahuje doporučení k provedení Prvotní On-page optimalizace (viz dále)

1.8      Zákazník si SEO služby od MEDIAUNIT objednává, aby na vybrané Klíčové fráze měli jeho Webové stránky vyšší (lepší) Pozici ve vyhledávačích nebo větší návštěvnost prostřednictvím Klíčových frází nebo tematicky relevantních Klíčových frází.

2.1      Zákazník je povinen poskytnout MEDIAUNIT součinnost při realizaci činností dle Smlouvy, zejména poskytnutí přístupu k administraci Webových stránek za účelem úprav směřujících k jejich optimalizaci.

2.2      Zákazník je povinen po celou dobu trvání Smlouvy udržovat své Webové stránky plně funkční a dostupné.

2.3      Zákazník je také povinen v případě jím, nebo jakoukoliv třetí stranou prováděných změn na Webových stránkách dopředu upozornit MEDIAUNIT o termínu a rozsahu těchto změn. Pokud se Zákazník chystá měnit součásti Webových stránek, kterých se týkala Prvotní on-page optimalizace musí tuto změnu dopředu konzultovat s Technikem a dodržet jím stanovené pokyny k zachování dobré on-page optimalizace Webových stránek.

2.4      V případě porušení ustanovení tohoto článku Zákazník ztrácí jakoukoliv garanci výsledku SEO služeb od společnosti MEDIAUNIT .

 

4.1      MEDIAUNIT nabízí Zákazníkovi možnost kdykoliv během trvání Smlouvy zažádat o změnu původních Klíčových frází pro Webovou stránku za jiné.

4.2      Zákazník si je vědom, že při této změně je třeba znovu provést Prvotní on-page optimalizaci Webové stránky a že může ztratit nabité Pozice ve vyhledávačích pro původně zvolené Klíčové fráze.

4.3      Zákazník touto změnou vyslovené souhlasí s tím, že ztrácí jakoukoliv garanci výsledku SEO služeb od MEDIAUNIT.

4.4      Tato změna se nijak nedotýká doby trvání Smlouvy, a dalších závazků ze sjednané Smlouvy vyplývajících.

 

5.1      Zákazník je povinen uvádět na jím určených Webových stránkách pouze takové údaje, které nepoškozují a ani nemohou poškodit práva a zájmy třetích osob. V případě komerčních prezentací Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje (zejména údaje osobní) předané MEDIAUNIT v rámci poskytování Služby. Zákazník se zavazuje na žádost MEDIAUNIT doložit tato svá oprávnění.

5.2      Zákazník se dále zavazuje udržovat aktuální a platné údaje (kontaktní, přístupové či jiné) poskytnuté MEDIAUNIT.

5.3      V případě, že Zákazník použije na své Webové stránce fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění nebo zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění, je Zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití a šíření v rámci internetu. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy.

5.4      Zákazník odpovídá MEDIAUNIT v plném rozsahu za škodu, která mu vznikla porušením tohoto článku podmínek pro internetové stránky. MEDIAUNIT nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování dat, které byly poskytnuty v rozporu s tímto článkem SOP PPC, případně s obecnými právními předpisy.

 

6.1      MEDIAUNIT se zavazuje, že plné administrátorské přístupové údaje k Webové stránce Zákazníka (k CMS, k Hostingu, k nastavení Domény) neposkytne třetím stranám a bude je používat pouze pro účely PPC služeb.

6.2      Zákazník výslovně akceptuje, že MEDIAUNIT nemůže žádným způsobem ovlivnit obchodní politiku a technická řešení vyhledávačů Seznam a Google co do typu stránek a/nebo obsahu, které akceptují nebo budou akceptovat.

6.3      MEDIAUNIT neodpovídá pro jakékoliv negativní následky pro Pozici ve vyhledávačích, které jsou výsledkem činnosti Zákazníka, a nebyly konzultovány s Technikem MEDIAUNIT, anebo vznikly v důsledku činností třetích stran.

 

Napište nám a začněte úspěšně podnikat

Využijte bezplatnou nezávaznou konzultaci

Chci konzultaci zdarma

Kontaktujte nás

+420 739 437 792 info@mediaunit.cz

Nebo nás navštivte

MEDIAUNIT.cz s.r.o
U Výstaviště 138/3
Praha 7 – Holešovice
170 00

Sledujte nás také